Hamarøy 禮拜時間

NO / Nordland / Hamarøy

Hamarøy 朝拜方向

N E S W

Hamarøy 朝拜方向

指南針方向: 144.3°
Hamarøy, Nordland 朝拜方向: 指南針方向: 144.3° 真實方向: 149.6° 地磁偏角: -5.3°
# 晨禮 日出 晌禮 晡禮 昏禮 霄禮 伊斯蘭歷
同一禮拜時間的附近地方

Hamarøy, Hamaroy, Hamaroy kommun, Hamarøy kommun

Fløyåsen, (Floyasen) 禮拜時間
Oppeid 禮拜時間
Oppeidvatnet 禮拜時間
Vassvika 禮拜時間
Vassmyra 禮拜時間
Oppeidmyran 禮拜時間
Uteidmyran 禮拜時間
Uteid 禮拜時間
Vakkerjorda 禮拜時間
Kattknausen 禮拜時間
Sandøysjøen, (Sandoysjoen) 禮拜時間
Stokklandselva 禮拜時間
Hjelsenga 禮拜時間
Vetten 禮拜時間
Nordsjyen 禮拜時間
Presteidstraumen 禮拜時間
Nakkmyra 禮拜時間
Nakkelva 禮拜時間
Svinøya, (Svinoya) 禮拜時間
Olderskogskallen 禮拜時間
Presteid 禮拜時間
Gjerdhaugen 禮拜時間
Djupvikosen 禮拜時間
Saraholmen 禮拜時間
Skautneset 禮拜時間
Vetdalen 禮拜時間
Meddagshågen, (Meddagshagen) 禮拜時間
Glimma 禮拜時間
Glimmen 禮拜時間
Presteidvika 禮拜時間
Uteidsjyen 禮拜時間
Møllosen, (Mollosen) 禮拜時間
Bleiåsen, (Bleiasen) 禮拜時間
Lundvollhågen, (Lundvollhagen) 禮拜時間
Ramnbergan 禮拜時間
Djupvikneset 禮拜時間
Digerelv 禮拜時間
Bleiora 禮拜時間
Bleielva 禮拜時間
Botnnes 禮拜時間
Nonskollen 禮拜時間
Skjellmyra 禮拜時間
Kovneset 禮拜時間
Svarthamran 禮拜時間
Glimmøya, (Glimmoya) 禮拜時間
Litlbørskaret, (Litlborskaret) 禮拜時間
Hestbakkmyra 禮拜時間
Bjørnåsen, (Bjornasen) 禮拜時間
Kallstadvatnet 禮拜時間
Kvernneset 禮拜時間
Høgåsen, (Hogasen) 禮拜時間
Storøya, (Storoya) 禮拜時間
Lomtjørnskardet, (Lomtjornskardet) 禮拜時間
Stengningsmyra 禮拜時間
Osphaugen 禮拜時間
Kreturshågen, (Kreturshagen) 禮拜時間
Bøbukta, (Bobukta) 禮拜時間
Uteidsjøen, (Uteidsjoen) 禮拜時間
Annehola 禮拜時間
Kulbekken 禮拜時間
Bleivatnet 禮拜時間
Oddan 禮拜時間
Kulfjorden 禮拜時間
Kulsjømyra, (Kulsjomyra) 禮拜時間
Glimsjøen, (Glimsjoen) 禮拜時間
Sjurnesøya, (Sjurnesoya) 禮拜時間
Dragsbukta 禮拜時間
Lendstøbukta, (Lendstobukta) 禮拜時間
Brenna 禮拜時間
Gjestakhaugen 禮拜時間
Litleøya, (Litleoya) 禮拜時間
Hammarneset 禮拜時間
Måseskjer, (Maseskjer) 禮拜時間
Sulåneset, (Sulaneset) 禮拜時間
Hellarhågen, (Hellarhagen) 禮拜時間
Hammarskallen 禮拜時間
Kallkråga, (Kallkraga) 禮拜時間
Lian 禮拜時間
Suggamyra 禮拜時間
Stormyra 禮拜時間
Elvkrokan 禮拜時間
Børra, (Borra) 禮拜時間
Oterholet 禮拜時間
Slåtthågen, (Slatthagen) 禮拜時間
Nattmatssteinen 禮拜時間
Kuldalan 禮拜時間
Tuvelva 禮拜時間
Kulvatnet 禮拜時間
Tømmeråskongen, (Tommeraskongen) 禮拜時間
Langskjæret, (Langskjaeret) 禮拜時間
Nautøya, (Nautoya) 禮拜時間
Klekksteinen 禮拜時間
Lilandspollen 禮拜時間
Rånåhågen, (Ranahagen) 禮拜時間
Finnvikvatnet 禮拜時間
Kobbsteingrunnen 禮拜時間
Presteid-fjorden 禮拜時間
Matismyra 禮拜時間
Tømmeråsen, (Tommerasen) 禮拜時間
Hølkesvassdalen, (Holkesvassdalen) 禮拜時間