Kota Banjar Baru 禮拜時間

ID / South Kalimantan / Kota Banjar Baru

Kota Banjar Baru 朝拜方向

N E S W

Kota Banjar Baru 朝拜方向

指南針方向: 291.7°
Kota Banjar Baru, South Kalimantan 朝拜方向: 指南針方向: 291.7° 真實方向: 292.9° 地磁偏角: -1.2°
# 晨禮 日出 晌禮 晡禮 昏禮 霄禮 伊斯蘭歷
同一禮拜時間的附近地方

Kota Banjar Baru, Kota Administratip Banjarbaru

Banjarbaru 禮拜時間
Martapura 禮拜時間
Sungai Putat 禮拜時間