Mandiana Prefecture 禮拜時間

GN / Kankan / Mandiana Prefecture

Mandiana Prefecture 朝拜方向

N E S W

Mandiana Prefecture 朝拜方向

指南針方向: 76°
Mandiana Prefecture, Kankan 朝拜方向: 指南針方向: 76° 真實方向: 70.6° 地磁偏角: 5.4°
# 晨禮 日出 晌禮 晡禮 昏禮 霄禮 伊斯蘭歷
同一禮拜時間的附近地方

Mandiana Prefecture, Mandiana, Prefecture de Mandiana, Préfecture de Mandiana

Mamadi Kourou 禮拜時間
Sangouéla, (Sangouela) 禮拜時間