Bashkia Mallakastër 禮拜時間

AL / Fier / Bashkia Mallakastër

Bashkia Mallakastër 朝拜方向

N E S W

Bashkia Mallakastër 朝拜方向

指南針方向: 128.8°
Bashkia Mallakastër, Fier 朝拜方向: 指南針方向: 128.8° 真實方向: 132.4° 地磁偏角: -3.6°
# 晨禮 日出 晌禮 晡禮 昏禮 霄禮 伊斯蘭歷
同一禮拜時間的附近地方

Bashkia Mallakastër, Bashkia Mallakaster

Greshicë, (Greshice) 禮拜時間
Lamaj 禮拜時間
Greshicë, (Greshice) 禮拜時間
Greshica-Musaj 禮拜時間
Përrua Dulaj, (Perrua Dulaj) 禮拜時間
Greshica-Dulaj 禮拜時間
Greshica-Liçaj, (Greshica-Licaj) 禮拜時間
Greshica-Liçaj, (Greshica-Licaj) 禮拜時間
Greshica-Goiliaç, (Greshica-Goiliac) 禮拜時間
Greshica-Sallkaj 禮拜時間
Lamaj 禮拜時間
Burim Gura 禮拜時間
Greshica-Musaj 禮拜時間
Grashica-Musaj 禮拜時間
Pylli Pirava 禮拜時間
Greshica-Dulaj 禮拜時間
Burim Gura 禮拜時間
Përrua Dulaj, (Perrua Dulaj) 禮拜時間
Mali Hjiës, (Mali Hjies) 禮拜時間
Mustaj 禮拜時間
Mustaj 禮拜時間
Greshica Goiliaç, (Greshica Goiliac) 禮拜時間
Grashica-Musaj 禮拜時間
Përroi Galicës, (Perroi Galices) 禮拜時間
Përrua Thela, (Perrua Thela) 禮拜時間
Greshica-Sallkaj 禮拜時間
Mali Hjiës, (Mali Hjies) 禮拜時間
Sheaj 禮拜時間
Përrua Lladove, (Perrua Lladove) 禮拜時間
Lumi Konjakut 禮拜時間
Pylli Pirava 禮拜時間
Yzeiraj 禮拜時間
Greshica-Goiliaç, (Greshica-Goiliac) 禮拜時間
Burim Banjakapaj 禮拜時間
Mal Mangull 禮拜時間
Greshica-Hajdinaj 禮拜時間
Greshica-Hajdinaj 禮拜時間
Ujëmbledhësi i Greshicës, (Ujembledhesi i Greshices) 禮拜時間
Përroi Vashnicës, (Perroi Vashnices) 禮拜時間
Qafa Shenjës, (Qafa Shenjes) 禮拜時間
Greshica Goiliaç, (Greshica Goiliac) 禮拜時間
Përroi Galicës, (Perroi Galices) 禮拜時間
Përrua Thela, (Perrua Thela) 禮拜時間
Hekal 禮拜時間
Përroi Marushës, (Perroi Marushes) 禮拜時間
Kremenar 禮拜時間
Yzeiraj 禮拜時間
Sheaj 禮拜時間
Mal Varesinus 禮拜時間
Përrua Lladove, (Perrua Lladove) 禮拜時間
Mal Zandenu 禮拜時間
Lumi Konjakut 禮拜時間
Përroi Vashnicës, (Perroi Vashnices) 禮拜時間
Qafë Durajt, (Qafe Durajt) 禮拜時間
Mallakastër, (Mallakaster) 禮拜時間
Damës, (Dames) 禮拜時間
Klos 禮拜時間
Klos 禮拜時間
Përroi Shkorës, (Perroi Shkores) 禮拜時間
Mal Mangull 禮拜時間
Burim Banjakapaj 禮拜時間
Bregu i Kremenarit 禮拜時間
Përroi Marushës, (Perroi Marushes) 禮拜時間
Kalenjë, (Kalenje) 禮拜時間
Kash 禮拜時間
Mal Shendelli 禮拜時間
Sinanaj 禮拜時間
Kapaj 禮拜時間
Përroi i Xhiut, (Perroi i Xhiut) 禮拜時間
Mal Shendelli 禮拜時間
Qafa Shenjës, (Qafa Shenjes) 禮拜時間
Mali Goricës, (Mali Gorices) 禮拜時間
Kremenar 禮拜時間
Mal Varesinus 禮拜時間
Ujëmbledhësi i Greshicës, (Ujembledhesi i Greshices) 禮拜時間
Qafë Durajt, (Qafe Durajt) 禮拜時間
Xhaferrapaj 禮拜時間
Hekal 禮拜時間
Arannasi 禮拜時間
Gradisht 禮拜時間
Xhaferrapaj 禮拜時間
Mali Goricës, (Mali Gorices) 禮拜時間
Përroi Shkorës, (Perroi Shkores) 禮拜時間
Arannasi 禮拜時間
Kalenjë, (Kalenje) 禮拜時間
Mal Zandenu 禮拜時間
Qafa e Kashit 禮拜時間
Bregu i Kremenarit 禮拜時間
Përroi Teltës, (Perroi Teltes) 禮拜時間
Gradisht 禮拜時間
Mallakastër, (Mallakaster) 禮拜時間
Usojë, (Usoje) 禮拜時間
Damës, (Dames) 禮拜時間
Ballan 禮拜時間
Përroi Teltës, (Perroi Teltes) 禮拜時間
Kapaj 禮拜時間
Kash 禮拜時間
Sinanaj 禮拜時間
Faqja e Madhe 禮拜時間
Përroi i Xhiut, (Perroi i Xhiut) 禮拜時間